نوع خدماتتوضیحاتقیمت پایه
ویزیت فوق تخصص ۱۳۲ هزار تومان
ویزیت و مشاوره غیر حضوریاز طریق واتس آپرایگان
بینی ۳۵ میلیون تومان
بینیترمیم۵۰ میلیون تومان
پلکبالا۱۵ میلیون تومان
پلکپایین۱۵ میلیون تومان
ماموپلاستیلیفت (بالا کشیدن) یا کوچک کردن پستان ها۴۰ میلیون تومان
پستانپروتز

۲۵ میلیون تومان + قیمت پروتز

(برای پروتز منتور کلا حدود ۴۱ میلیون)

پستانپروتز همراه با لیفت

۴۵ میلیون تومان + قیمت پروتز

(برای پروتز منتور کلا حدود ۶۱ میلیون)

لیپوساکشن/لیپوماتیکشکم، پهلو و پشت۳۰ میلیون تومان
لیپو ابدومینوپلاستیلیپوماتیک شکم، پهلو، پشت + لیفت شکم۵۰ میلیون تومان
لیفت پیشانیهمراه با لیفت ابرو با برش کرونال۳۰ میلیون تومان
لیفت پیشانیهمراه با تراش استخوان ناندرتال۳۵ میلیون تومان
لیفت ابرواندوسکوپیک۳۵ میلیون تومان
لیفت شقیقه ۲۵ میلیون تومان
لیفت صورت ۵۰ میلیون تومان
گوش برجسته۲ طرف۳۰ میلیون تومان
چربی بوکال (لپ)۲ طرفه۱۰ میلیون تومان
جنیوپلاستیجلو یا عقب کشیدن چانه۳۰ میلیون تومان
ساکشن غبغب ۱۵ میلیون تومان
پیوند چربیصورت۱۵ میلیون تومان
پیوند چربیباسن۱۵ میلیون تومان + هزینه جراحی شکم
ژنیکوماستی (سینه بزرگ در مردان)۲ طرف۳۰ میلیون تومان
لیپوماتیک همراه با لیفت بازوهاهر ۲ طرف۴۰ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها همراه با لیفتدو طرف۵۰ میلیون تومان