لیست قیمت خدمات زیبایی جراحی پلاستیک

لیست قیمت ها 

نوع خدماتتوضیحاتقیمت پایه
ویزیت فوق تخصص۲۴۱ هزار تومان
ویزیت و مشاوره غیر حضوریاز طریق واتس آپرایگان
نوبت VIPنوبت نزدیک تر از انتهای لیست پذیرش۱۰ میلیون تومان + هزینه عمل
بینی۵۵ میلیون تومان
بینیترمیم۹۰ میلیون تومان
پلکبالا۳۰ میلیون تومان
پلکپایین۳۰ میلیون تومان
ماموپلاستیلیفت (بالا کشیدن) یا کوچک کردن پستان ها۸۰ میلیون تومان
پستان پروتزاوریون ۸۵

منتور ۸۲

سیلیمد ۷۹

پستانپروتز همراه با لیفتاوریون ۱۲۰

منتور ۱۱۷

سیلیمد ۱۱۴

لیپوساکشن/لیپوماتیکشکم، پهلو و پشت۶۰ میلیون تومان
لیپو ابدومینوپلاستیلیپوماتیک شکم، پهلو، پشت + لیفت شکم۹۰ میلیون تومان
لیفت پیشانیهمراه با لیفت ابرو با برش کرونال۵۰ میلیون تومان
لیفت پیشانیهمراه با تراش استخوان ناندرتال۵۵ میلیون تومان
لیفت ابرواندوسکوپیک۶۰ میلیون تومان
لیفت شقیقه۴۰ میلیون تومان
لیفت صورت۹۰ میلیون تومان
گوش برجسته۲ طرف۵۰ میلیون تومان
چربی بوکال (لپ)۲ طرفه۲۰ میلیون تومان
جنیوپلاستیجلو یا عقب کشیدن چانه۴۰ میلیون تومان
پروتز چانهـ۵۰ میلیون تومان
ساکشن غبغب۲۰ میلیون تومان
پیوند چربیصورت۳۰ میلیون تومان
پیوند چربیباسن۳۰ میلیون تومان + هزینه جراحی شکم
ژنیکوماستی (سینه بزرگ در مردان)۲ طرف۵۰ میلیون تومان
لیپوماتیک همراه با لیفت بازوهاهر ۲ طرف۷۰ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها همراه با لیفتدو طرف۱۰۰ میلیون تومان